Inkardynacja

Kapłan z ludu wzięty dla ludu ustanowiony (Hbr 5,1)

Kapłani przyjmują święcenia w stopniu prezbiteratu tytułem służby w danym kościele lokalnym. Bywa jednak, że drogi Opatrzności Bożej prowadzą ich do innych Kościołów.

Jeżeli jesteś zainteresowany włączeniem do prezbiterium naszego Kościoła zapraszamy do przesłania prośby o inkardynację wraz z poniższymi dokumentami:

*prośba o inkardynację do Pierwszego Biskupa Narodowego Kościoła Katolickiego – o ile nie została dostarczona;
*posiadane świadectwo święceń:
-diakonatu;
-prezbiteratu;
-episkopatu.
*świadectwo sakramentu chrztu świętego;
*świadectwo sakramentu bierzmowania;
*życiorys – szczegółowy, napisany odręcznie – z wyszczególnieniem przebiegu formacji, uczelni na jakich przebywał, zawód jaki posiada – wykonuje. Z jakich środków utrzymuje siebie i rodzinę, stan osobowy rodziny itp.;
*potwierdzenie wyłączenia lub rezygnacji duchownego – pismo o ekskardynacji;
*oświadczenie woli;
*kwestionariusz osobowy (odręcznie wypełniony);
*zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza pierwszego kontaktu o możliwości podjęcia pracy kapłańskiej;
*aktualne zaświadczenie od psychologa o przydatności do pracy kapłańskiej;
*aktualne zaświadczenie o niekaralności;
*oświadczenie duchownego.

Dotyczy kandydatów żonatych:

*świadectwo ślubu cywilnego;
*świadectwo ślubu kościelnego;
*zgoda współmałżonki na wstąpienie w szeregi duchowieństwa Kościoła – napisana odręcznie;
*formularz rodzinny;


*zdjęcie w formacie elektronicznym;
*aktualny dowód osobisty – do wglądu.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do prezbiterium Kościoła zobowiązani są złożyć komplet dokumentów. Kościół zastrzega sobie prawo do zachowania w tajemnicy podjęcia decyzji o rozpoczęciu procesu inkardynacji do czasu jego zakończenia. Zasada zachowania tajemnicy obowiązuje także kandydata do grona duchownych Kościoła.

Zapraszamy do kontaktu:

inkardynacja@moj-kosciol.pl   lub   kancelaria@moj-kosciol.pl